Στατικές μελέτες

Νεόδμητα

Νεόδμητα

Πραγματοποίηση ανάλυσης στατικής μελέτης που παρέχει τους απαραίτητους σχεδιαστικούς ελέγχους των στατικών και αντισεισμικών φορτίων που χρειάζεται ένα νεόδμητο κτήριο ώστε ο στατικός φορέας του να ανταποκρίνεται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο σε όλους τους συνδυασμούς δράσεων σεισμικών και μη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς με τη  χρήση στατικών προγραμμάτων.
Περισσότερα
Μελέτη Ενισχύσεων

Μελέτη Ενισχύσεων

Σύνταξη και εφαρμογή στατικής και αντισεισμικής μελέτης που ελέγχει τον φέροντα οργανισμό και την παθολογία της κατασκευής σε υφιστάμενα κτήρια και αναλύει τους τρόπους με τους οποίους το υφιστάμενο κτίριο μπορεί να ενισχυθεί και να επισκευαστεί ώστε να επαναλειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο στατικός του φορέας. Η μελέτη διεξάγεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη  χρήση στατικών προγραμμάτων.
Περισσότερα
Προσθήκη Ορόφων

Προσθήκη Ορόφων

Εκπόνηση στατικής μελέτης που ελέγχει τον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό του κτηρίου και πραγματοποίηση ανάλυσης προσθήκης ορόφων στο υφιστάμενο κτήριο ώστε ο νέος φορέας του κτηρίου να μπορεί να ανταποκριθεί στις σεισμικές καταπονήσεις με ταυτόχρονη δράση των στατικών του φορτίων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς με τη  χρήση στατικών προγραμμάτων.
Περισσότερα
Μελέτη Στατικής Επάρκειας

Μελέτη Στατικής Επάρκειας

Πραγματοποίηση μελέτης στατικής επάρκειας για την αποτίμηση ενός υφιστάμενου κτηρίου με στόχο τον πλήρη έλεγχο του φέροντος δομικού συστήματός του ακολουθώντας τις σύγχρονες διατάξεις και τις απαιτήσεις του ισχύοντα νόμου των αυθαιρέτων με τη χρήση στατικών προγραμμάτων.
Περισσότερα
Μη Καταστρεπτικοί Έλεγχοι Σκυροδέματος

Μη Καταστρεπτικοί Έλεγχοι Σκυροδέματος

Διεξαγωγή αυτοψίας στο χώρο μίας υφιστάμενης κατασκευής με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού μη καταστρεπτικού ελέγχου σκυροδέματος όπως κρουσίμετρο σκυροδέματος, και ανιχνευτή οπλισμού σκυροδέματος με στόχο την αποτίμηση της ποιότητας των υλικών (σκυρόδεμα, χάλυβας ράβδων) της κατασκευής.
Περισσότερα
ΕΣΠΑ